Αρχική Ανακαλύψτε μας Αρχές και Αξίες

Αρχές και Αξίες

by admin
αρχές και αξίες

Αντισυστημική Διακήρυξη

Αρχές και Αξίες της πλατφόρμας «Άμεση Δημοκρατία»

Η ψηφοφορία δεν είναι ένα τέλος, αλλά ένα μέσο με το οποίο μπορεί να εκφρασθεί η φωνή καθενός μέσα στην κοινότητα.

Η ψήφος πρέπει να είναι συνειδητή. Η ψηφοφορία δεν είναι επικύρωση τετελεσμένων. Για αυτόν τον λόγο, πριν από τη λήψη απόφασης, απαιτείται χώρος για επίσημη συζήτηση και οποιαδήποτε συλλογική επιλογή δεν μπορεί να αγνοήσει το γεγονός ότι οι αντίθετες θέσεις εξηγούνται, συζητούνται και υποστηρίζονται προηγουμένως.

Ακούγοντας μια διαφορετική γνώμη σημαίνει την άρση της προκατάληψης και την αποδοχή της υπόθεσης ότι μπορεί να αλλάξει η γνώμη. Η απουσία αντιπαράθεσης οδηγεί σε ισοπεδωτική ομογενοποίηση του σκεπτικού και χειραγωγείται από τις θέσεις των λίγων πιο ισχυρών αντί να οικοδομήσει προτάσεις που έχουν ευρύτερη επιρροή.

Μέσω της πλατφόρμας «Άμεση Δημοκρατία», η ψηφοφορία μπορεί να ενεργοποιηθεί μόνο εάν διασφαλίζονται επαρκείς συνθήκες διαφάνειας, επικοινωνίας, σύγκρισης και πληροφοριών σε εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου. Παρέχει  καθορισμένα, κατάλληλα και επαρκή χρονικά διαστήματα επικοινωνίας και ειδοποίησης, για το άνοιγμα της ψηφοφορίας και τους επίσημους χώρους και τα μέσα συζήτησης και ενημέρωσης πριν από την ψηφοφορία.

Ενδεικτικά αναφέρεται:

  • Η υποχρέωση ειδοποίησης για την έναρξη της ψηφοφορίας σε επαρκή εύλογο και καθορισμένο χρόνο
  • Η υποχρέωση παροχής κατάλληλων πληροφοριών για πολιτικές θέσεις τόσο υπέρ όσο και κατά ταυτόχρονα πριν από κάθε ψηφοφορία
  • Η υποχρέωση δημιουργίας ψηφιακών χώρων και μέσων για επίσημη συζήτηση επί θεμάτων και προτάσεων ή / και υποψηφίων (π.χ. φυλλάδια με αναλυτικές πληροφορίες, υλικό βίντεο με θέσεις υπέρ και κατά, ανοιχτές συναντήσεις με υποψηφίους), ώστε να επιτρέπεται σε όλους εκείνους που έχουν δικαίωμα ψήφου να είναι σε θέση να γνωρίζουν τις διαφορετικές θέσεις που τίθενται σε ψηφοφορία ή, στην περίπτωση επιλογής προσώπων, να είναι σε θέση να αντιμετωπίσουν τους υποψηφίους με κατάλληλο και άμεσο τρόπο.

Οι αρχές μιας κοινότητας μεταφράζονται σε κανόνες, λίγους και ουσιαστικούς, οι οποίοι πρέπει να γίνονται σεβαστοί επειδή η κοινότητα μπορεί να συνεχίσει μόνο όταν αισθάνεται ότι αποτελεί μια συνεκτική συλλογικότητα. Οι κανόνες, μαζί με τους κοινούς στόχους, διατηρούν τη συνεκτικότητα της κοινότητας.

Για να τηρούνται οι κανόνες, είναι απαραίτητο να εφαρμόζονται δίκαια και σύμφωνα με τις διαδικασίες με κοινή συναίνεση από όλους. Για αυτό είναι σημαντικό να είναι διαφανείς, κοινοί και σεβαστοί έως ότου η κοινότητα αποφασίσει να τους τροποποιήσει.

Οι κανόνες πρέπει να καθοριστούν με την μεγαλύτερη δυνατή συνεργασία και να προωθηθούν  όσο το δυνατόν περισσότερο με τη μέγιστη διαφάνεια και δημοσιότητα.

Όλες οι δραστηριότητες που προωθούνται μέσω του οικοσυστήματος «Άμεση Δημοκρατία» παρέχονται εάν τηρούνται πλήρως οι αρχές διαφάνειας διαφήμισης και εγγύησης που ορίζονται με:

  • Κανόνες ισχύοντες με σαφήνεια, εφαρμόζονται με δίκαιο τρόπο και προωθούνται με προβολή και σε κατάλληλες χρονικές περιόδους για τη δημόσια συζήτηση.
  • Διαδικασίες σχεδιασμένες για την αποφυγή συνθηκών σύγκρουσης συμφερόντων κατά την επεξεργασία και την εφαρμογή κανόνων.
  • Διαφάνεια στις δραστηριότητες που πραγματοποιούνται σε σχέση με το απόρρητο.

Η υποψηφιότητα καθώς και η συμμετοχή δεν είναι δικαίωμα, αλλά επίτευγμα. Η συμμετοχή είναι καθήκον όλων των πολιτών που πιστεύουν ότι η κοινωνία και η πολιτική έχουν ανάγκη αλλαγών. Αλλά η θέληση για αλλαγή δεν είναι αρκετή. Χρειαζόμαστε ένα μονοπάτι να μας συνειδητοποιεί και να παρέχει τη γνώση σχετικά με τους τρόπους που μπορεί να γίνει πραγματικότητα αυτή η αλλαγή που επιδιώκουμε.

Η υποψηφιότητα πρέπει να αντιπροσωπεύει την ολοκλήρωση μιας πορείας που με αυτογνωσία αλλά και με αποδοχή των άλλων να οδηγεί στην απόκτηση του λεγόμενης πολιτικής συνειδητοποίησης.

Είναι απαραίτητο να εκλέγονται στους θεσμούς πολίτες που γνωρίζουν τις αρχές και τις αξίες της κοινότητας, και που έχουν επίσης τις δεξιότητες να μεταφράσουν συγκεκριμένες ιδέες σε αποτελέσματα.

Η πλατφόρμα «Άμεση Δημοκρατία» αναδεικνύει τις προϋποθέσεις υλοποίησης ιδεών καθώς και τη διαδρομή κάθε υποψήφιου με βάση τα παραπάνω χαρακτηριστικά.

Η κατοχή θεσμικής θέσης είναι τιμή και σημαίνει εξυπηρέτηση της χώρας, υπεράσπιση των συλλογικών συμφερόντων. Η πολιτική δεν είναι καριέρα. Η πολιτική είναι το μόνο επάγγελμα στο οποίο ο πολιτικός αρχίζει να κάνει χειρότερα όταν γίνεται καριέρα.

Η θεσμική δραστηριότητα πρέπει να ασκηθεί για περιορισμένο χρονικό διάστημα και αυτή πρέπει να είναι μια υπόσχεση που πρέπει να τηρηθεί προκειμένου να περιοριστούν οι πολιτικές καριέρες και οι ομάδες εξουσίας.

Η πλατφόρμα «Άμεση Δημοκρατία» συμβάλει σε διαδικασίες μεταφοράς γνώσεων και εμπειρίας από παλαιότερους σε νεότερους και ενθαρρύνει υποψηφιότητες ανανέωσης των εκπροσώπων.

Κάθε άτομο πρέπει να έχει το δικαίωμα να συμμετέχει σε διαδικασίες λήψης αποφάσεων και χώρους συζήτησης. Κάθε άτομο είναι ένα βασικό στοιχείο της κοινότητας. Ωστόσο, είναι απαραίτητη η συλλογικότητα γιατί όλοι μαζί μπορούν να ασκήσουν καλύτερα τις συγκεκριμένες δεξιότητές τους.

Η αξία πρέπει να αναγνωρίζεται και να εκτιμάται, κάθε φορά που είναι απαραίτητο να γίνει μια επιλογή.

Ο πρώτος στόχος στην κοινωνία των πολιτών είναι αυτό της προώθησης μέσω της αξίας και όχι μέσω της φιλίας και της «γνωριμίας».

Η πλατφόρμα «Άμεση Δημοκρατία» συμβάλει σε διαφανείς διαδικασίες υποψηφιότητας προωθώντας αναγνωρισμένες και μέσω δεξιοτήτων διαδικασίες επιλογής από κάτω προς τα πάνω.

Όσοι εισέρχονται στα θεσμικά όργανα πρέπει να γνωρίζουν ότι ο ρόλος τους είναι να μεταφέρουν τη φωνή των πολιτών από τους τόπους όπου λαμβάνονται οι αποφάσεις.

Για να μεταφερθεί αυτή η φωνή, καθ ‘όλη τη διάρκεια της θητείας, πρέπει να βασίζεται στα εργαλεία της άμεσης δημοκρατίας για συνεχή διάλογο με τα μέλη και τους πολίτες.

Η εξουσία πρέπει να είναι αποκεντρωμένη όποτε είναι δυνατόν και πρέπει να νοείται ως «δύναμη για να πραγματοποιηθούν τα όνειρα» και όχι ως «εξουσία πάνω στους άλλους».

Μέσω της πλατφόρμας «Άμεση Δημοκρατία», υπάρχει η δυνατότητα να λαμβάνονται αποφάσεις από τα κάτω και η συμμετοχή της κοινότητας να προωθείται μέσω βασικών δραστηριοτήτων όπως για παράδειγμα οι επιλογές και η ευθύνη τοπικών και περιφερειακών ρόλων να γίνονται με σαφήνεια και μέσω μιας διαδικασίας αποκέντρωσης της εξουσίας.

Ενδεικτικά αναφέρεται ότι οι τοπικές και περιφερειακές κοινότητες πρέπει να έχουν περιθώριο αυτονομίας στην έκφραση προγραμμάτων και στην επιλογή εκπροσώπων επιτυγχάνοντας αποκέντρωση των διαδικασιών λήψης αποφάσεων και λήψη αποφάσεων από τα κάτω προς τα επάνω.

Τα ψηφιακά κινήματα βασίζουν τη δύναμή τους όχι στην απλή υιοθέτηση νέων τεχνολογιών, αλλά σε μια λογική με βάση γεωγραφική κατανομή δικτύωσης.

Μέσω της πλατφόρμας «Άμεση Δημοκρατία» με τις τεχνολογικές οργανωτικές δυνατότητας μπορούν να ενθαρρύνονται πολίτες, εξοικονομώντας χρόνο να εμπλέκονται περισσότερα άτομα σε στρατηγικές προγραμμάτων καινοτομίας. Καινοτόμα συλλογικά προγράμματα που μπορούν να δημιουργούν ένα γενικό κοινωνικό όφελος για ολόκληρη την κοινότητα.

Αυτές οι κοινότητες, μέσω της συγκέντρωσης ενός μεγάλου αριθμού μελών δίνουν ώθηση σε διαδικασίες καινοτομίας, που υπερβαίνουν τις δυνατότητες του μεμονωμένου ατόμου.

Αντισυστημική Διακήρυξη

Αφήστε ένα σχόλιο

Αυτός ο ιστότοπος χρησιμοποιεί cookies για να βελτιώσει την εμπειρία σας. Θα υποθέσουμε ότι είστε εντάξει με αυτό, αλλά μπορείτε να εξαιρεθείτε εάν το επιθυμείτε. Αποδοχή Περισσότερα